• بازدید از خوابگاه میلاد با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر شکاری
    بازدید از خوابگاه میلاد با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر شکاری

  • برپایی نماز جماعت در خوابگاه میلاد با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر شکاری
    برپایی نماز جماعت در خوابگاه میلاد با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر شکاری

سرویس های الکترونیک
پژوهشی
آموزشی